การ setup ค่า ส่ง smtp ผ่าน ทาง outlook express ในเครื่องที่ไม่มีการปิด smtp

หลังจากทำการ สร้าง account ใน outlook expess แล้ว ตาม

http://www.thaidreamhost.com/help_outlook.php

ให้ทำการดำเนินการดังต่อไปนี้

กด Tools - > Account

เลือก account ที่สร้างเสร็จในขั้นตอนที่แล้ว กด property

 

กดแถบเมนูด้านบน Server

ให้ติ๊กถูกหน้าเครื่องหมาย my server require authentication

 

ให้กด settings

 

เลือก buoom " Log ou using " และ ติ๊กถูกหน้า Remeber password และใส่ user และ รหัสผ่าน

ใส่รหัสผ่าน และ ติ๊กถูกหน้า Log on using Secure Password Authentication