เปิด program ws-ftp แล้วเริ่มทำตาม Step ได้เลยครับ


เปิด ws-ftp pro แล้ว click ที่ Create Sites....

ใส่ชื่อ site ที่คุณต้องการ แล้ว กด Next >

ใส่ User name และ Password แล้วกด Next >

ไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไร กด Finish ได้เลย

จะมี ชื่อ Site ที่คุณ เพิ่มใหม่ Double click ที่ชื่อ หรือ เลือก แล้วกด Connect

เสร็จสิ้นการ เชื่อมต่อ ข้อมูล ดูการ Upload ข้อมูล Click here